مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان
اداره استعدادهاي درخشان استان اصفهان
دبيرخانه امور پژوهشي اداره استعدادهاي درخشان استان اصفهان

پانزدهمین پیمایش علمي با شركت گروهي از دبيرستان‌هاي استعدادهاي درخشان دوره اول كشور

زمان آزمونها :
مرحله اول : هفته اول آبان ماه 1393
مرحله دوم : هفته اول دي ماه 1393
مرحله سوم : هفته سوم اسفندماه 1393
مرحله چهارم : هفته سوم ارديبهشت 1394
زمان هاي دقيق ازمون ها و اطلاعات تكميلي مورد نياز از طريق همين سايت اعلام مي گردد

دروس آزمون ها
رياضي - فيزيك - شيمي - زيست شناسي - ادبيات

زمان ثبت نام از طريق سايت : 
اول تا پانزدهم مهرماه 1393

ارتباط با ما
Esf.sampad@gmail.com